Програма

ADVANCE IN LIFE – Социална отговорност

advance-in-life-social_
advance-in-life-social_1_
” I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand.”
 ” Чувам и забравям, виждам и запомням, правя и разбирам.”

 

Това ни вдъхнови да създадем нашата интерактивна  програма ADVANCE in Life, така че да помогнем на децата и юношите да ” виждат” и да  „правят”,  а не просто пасивно да приемат новите знания.

Нашата програма е отговор на нарастващия дефицит в обществото ни от програми и дейности целящи да помогнат на обучаемите при постигането на собствено личностно развитие и напредък. Тя акцентира върху възпитаването на качества и усъвършенстването на умения, които подпомагат израстването на отделния човек, съдействат за неговото себеутвърждаване и реализация и го определят като успешен.

Да помогнем на всички наши ученици да развият и затвърдят социалните си умения –  за нас е кауза! Ние знаем, че не можем да избираме ситуациите и хората, с които се срещаме, но вярваме, че можем да избираме начина, по който да общуваме с тях. Множество са изследванията, които потвърждават, че  формирането на ефективни социални умения у децата и юношите гарантира гъвкавост в по-нататъшните им междуличностни взаимоотношения, асертивен (себеотстояващ) стил на поведение, понижена агресия и тревожност, умения за разрешаване на конфликти, самоконтрол, умения за съпреживяване (емпатия), и не на последно място –  по-високи академидемични постижения.

Програмата ADVANCE in Life  е интегрирана част към обучението по английски език и е съобразена с различните възрастови групи – деца, ученици, студенти и работещи.

Чрез активиращи и ролеви игри, дискусии, визуализации, творчески занимания, проекти и презентации, нашите ученици развиват  позитивно отношение към ученето, емоционални и социални умения, критично мислене и вземане на решения, креативност.  Децата, юношите, студентите и работещите, завършили нашата програма ще могат да осъзнават себе си като индивидуалност и като част от обществото. Ще се научат да разпознават емоциите си, да ги вербализират и изразяват по подходящ начин, да моделират поведението си спрямо собствените си потребности и тези на средата.

Нашите ученици ще развият комуникативни умения, които правят общуването с връстниците, учителите, родителите по-лесно и ефективно. Ще се научат да общуват с уважение и емпатия спрямо околните. Ще изградят умения за работа в екип. Ще се научат да споделят и да се кооперират, за да постигат заедно целите си.

Разрешаването на конфликти, както и решаването на проблеми се изграждат като умения, които ще превърнат децата и юношите ни в успешни комуникатори в училищната среда, а и не само там.

Чрез програмата ADVANCE in Life се развива отговорно отношение към собствения живот и този на другите, както и към природата и заобикалящият ни свят.

Нашата цел е да развием емоционалните и социалните умения на учениците ни по начин, който ще влияе върху целият им по-нататъшен живот. Да осигурим част от факторите  за тяхното позитивно бъдеще, за  безопасна и за успешна академична среда, е нашето вдъхновение и кауза!

Попитай ни
ПлискаБели БрезиЛозенецЛюлинМладостКаблешковОнлайн